Samenwerkingsverband Scholingsalliantie Noord
Achtergrondinformatie
Eén gezamenlijk scholingsplatform
Klik Hier
Jouw scholingsaanbod ook op ons platform?
Klik Hier
Previous
Next

Wat is de Scholingsalliantie Noord

Wij zijn een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen opleidingsfondsen, brancheorganisaties, sociale partners en overheden binnen de drie noordelijke provincies; Groningen, Drenthe en Friesland. Wij bundelen onze krachten zodat we gezamenlijk de mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling vergroten. Zo benutten en ontwikkelen wij het talent van het Noorden.

Onze ambities

De Scholingsalliantie Noord zet zich in voor een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt, in lijn met het programma van het kabinet. Wij investeren in kennis en ontwikkeling en vestigen hier de aandacht op. Dit doen wij door:

  • De leercultuur bij bedrijven te versterken: bedrijven besteden meer aandacht aan de scholing van hun huidige en toekomstige personeel en zorgen ervoor dat scholing en ontwikkeling integrale onderdelen van het beleid zijn. 
  • Scholing en ontwikkeling toegankelijker te maken: het wordt voor inwoners in het Noorden gemakkelijker om (met behulp van scholing) stappen te maken op de arbeidsmarkt: van school naar werk, van werk naar werk, van sector naar sector en van werkloosheid naar werk.
  • Het mogelijk te maken om regie over de eigen loopbaan te nemen: werkenden, werkzoekenden en zelfstandigen worden aangemoedigd regie te houden over hun eigen loopbaan en gebruik te maken van de mogelijkheden op onze arbeidsmarkt. Om deze stap te ondersteunen en te stimuleren bieden wij één gezamenlijk platform aan.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De arbeidsmarkt is in beweging en vraagt om een wendbare en weerbare beroepsbevolking en dito bedrijven. De economische ontwikkelingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van het beschikbare personeel en bedrijven vestigen zich dáár waar talent is. 

Een leven lang ontwikkelen

Om die redenen moeten we de talenten van iedereen benutten en ontwikkelen: van werknemers, zelfstandigen én werkzoekenden. In de eerste plaats omdat de kwalificatie-eisen van personeel aan het veranderen zijn en in de tweede plaats omdat de vergrijzing leidt tot een kleinere en oudere beroepsbevolking die tot op late leeftijd inzetbaar moet blijven. Het kabinet ziet Leven Lang Ontwikkelen dan ook als belangrijk onderdeel van het economisch- en arbeidsmarktbeleid van de toekomst. In Noord Nederland delen we deze ambitie. In Noord Nederland investeren verschillende partijen al in een Leven Lang Ontwikkelen. Dit is echter nog niet genoeg; er zijn grote groepen mensen die niet deelnemen aan vormen van scholing en training. Plus, bestaande vormen van scholing zijn niet voor iedereen toegankelijk omdat zij zijn georganiseerd binnen specifieke sectoren of specifieke doelgroepen. 

Sectoroverstijgende aanpak 

In Noord Nederland hebben een aantal private en publieke partijen met elkaar afgesproken om samen het Leven Lang Ontwikkelen in de regio te versterken. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van alle inwoners én bedrijven. Deze samenwerking heet de Scholingsalliantie Noord. Dat is een behoorlijke uitdaging. Uit onderzoek van de SER Noord-Nederland weten we dat met name laaggeschoolde medewerkers veel minder aandacht besteden aan hun ontwikkeling. Ook weten we dat de gestelde eisen aan álle medewerkers de komende decennia veranderen. De coronacrisis zorgt daarnaast voor forse uitdagingen op heel korte termijn. De werkgelegenheid neemt in zijn geheel af, waarbij de ontwikkeling per sector en zelfs binnen sectoren enorm verschillend zijn. Dat vraagt nu al om een aanpak waarin werknemers worden om- en bijgeschoold en waarbij scholings- en ontwikkelingsmaatregelen worden genomen die sectoren overstijgen.

Eén gezamenlijk platform

Werkenden, ondernemers en werkzoekenden worden aangemoedigd regie te houden over hun eigen loopbaan en gebruik te maken van de mogelijkheden op onze arbeidsmarkt. Om deze stap te ondersteunen en te stimuleren bieden wij één gezamenlijk platform aan. Eén platform waar alle scholingsmogelijkheden overzichtelijk worden weergegeven. Zo maken we de stap kleiner.

Jouw aanbod ook op ons platform?

Het benutten van ieders kwaliteiten staat voorop bij de Scholingsalliantie Noord. Daarom zijn we altijd op zoek naar uitbreidingen voor ons scholingsplatform. Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het versterken van het Leven Lang Ontwikkelen van onze noordelijke regio? Bied jij scholing aan? Dan komen we graag met jou in gesprek.

Onze partners